Zápis z ustávající schůze spolku Přátel sportu Hostěnice

Zápis z ustavující schůze
spolku Přátel sportu Hostěnice

 

1)
Dne 05.09.2015 se uskutečnila ustavující schůze spolku Přátel sportu Hostěnice (dále jen „spolek“) za účasti osob uvedených na připojené listině přítomných, svolaná dne 10.08.2015 svolavatelem Ing. et Ing. Janem Mikuláškem.

2)
Na programu jednání ustavující schůze spolku byly níže uvedené body:

 1. a) volba předsedajícího,
  b) soupis listiny přítomných,
  c)         schválení stanov,
  d)        volba orgánů spolku,
  e)      návrh a schválení výše příspěvků.

 

 1. a) V úvodu ustavující schůze seznámil svolavatel přítomné s důvody vzniku a základními cíli činnosti spolku a s jednáními, která v zájmu spolku již učinil. Dále svolavatel navrhl ustanovující schůzi pravidla pro její jednání a volbu předsedajícího ustavující schůze. Předsedáním ustavující schůze přítomní pověřili Jana Skřivánka DiS.
 2. b) Přítomní poté vyjádřili svůj souhlas s hlavními cíli sdružení, uvedenými ve stanovách spolku a projevili vůli stát se členy spolku. Jako doklad o této skutečnosti byla vyhotovena listina přítomných, která tvoří součást tohoto zápisu.
 3. c) Přítomní se usnesli, že schvalují stanovy navržené svolavatelem. Pro bylo 28 (100 %) přítomných, proti bylo 0 (0 %) přítomných, zdrželi se 0 (0 %).
 4. d) Ve smyslu Čl. VI. stanov spolku byli členy rady spolku do následujících funkci zvoleni:
 5. předseda spolku – Ing. et Ing. Jan Mikulášek (pro zvolení bylo 27 přítomných, proti bylo 0 přítomných, zdržel se hlasování 1 přítomný),

 

 1. první místopředseda spolku – Mgr. Marek Filouš (pro zvolení bylo 27 přítomných, proti bylo 0 přítomných, zdržel se hlasování 1 přítomný),

 

 1. druhý místopředseda spolku – Ing. Arch. Jiří Marek (pro zvolení bylo 27 přítomných, proti bylo 0 přítomných, zdržel se hlasování 1 přítomný).

Dále byl zvolen pokladník spolku – David Takáč (pro zvolení bylo 27 přítomných, proti bylo 0 přítomných, zdržel se hlasování 1 přítomný).

 

 

 

 1. e) Ve smyslu Čl. VI. stanov spolku byly výše příspěvků schváleny následně:
 • vstupní členský příspěvek do spolku bude ve výši 1.000,- Kč(tento poplatek uhradí každý, kdo bude chtít do spolku vstoupit),
 • každý další příspěvek člena bude činit 500,- Kč/rok.

 

 

 

 

Zápis pořídil: Jan Mikulášek                                                        Ověřil: Jan Skřivánek

 

Comments are closed