Stanovy

Stanovy spolku

Čl. I

Název a sídlo

Spolek Přátel sportu Hostěnice (dále jen ,,spolek“) má své sídlo v Hostěnicích, na adrese Hostěnice č.p. 6,             PSČ 664 04.

Čl. II

Účel spolku

Základními účely spolku jsou:

 1. a) sdružování osob za účelem sportu,
 2. b) propagace, organizování a podpora sportovních akcí,
 3. c) začleňování dětí do sportovních aktivit,
 4. d) vybudování zázemí k hřišti ,,Na Pastviskách“.
 5. e) ochrana životního prostředí (čištění lesů, potoků, luk, apod. činnosti)

Čl. III

Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelů popsaných v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

 1. a) organizování a pořádání nohejbalových, fotbalových, tenisových, hokejových a dalších akcí,
 2. b) výroby a úpravy ledové plochy na hřišti ,,Na Pastviskách“ v zimním období,
 3. c) účasti na dobudování nohejbalového kurtu na hřišti ,,Na Pastviskách“,
 4. d) spolupráce s jinými organizacemi,
 5. e) pravidelného přispívání do obecního zpravodaje obce Hostěnice o fungování spolku,
 6. f) zapojením dobrovolníků a podporou dobrovolnictví,
 7. g) realizací projektů souvisejících s hlavními účely spolku.

 

Čl. IV

Členství ve spolku

 1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého pobytu, popřípadě telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.
 2. Člen spolku má následující práva:
 3. a) volit radu spolku a být zvolen do orgánů spolku,
 4. b) účastnit se členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
 5. c) účastnit se veškeré činnosti spolku,
 6. d) předkládat návrhy, náměty a připomínky k činnosti spolku.
 7. Člen spolku má povinnost:
  1. dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
  2. aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
  3. aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.
 8. Členství ve spolku zaniká:
  1. doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi (popř. místopředsedovi),
  2. úmrtím člena,
  3. zánikem spolku,
  4. vyloučením člena členskou schůzí v případě hrubého porušení stanov spolku. V takovém případě o vyloučení rozhodne nadpoloviční většina přítomných členů spolku na členské schůzi,

případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

 1. Zápisy a výmazy v seznamu členů provádí předseda spolku při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů. Seznam členů bude uložen u předsedy spolku a na vyžádání umožní každému členu spolku do něj nahlídnout.
 2. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

Čl. V

Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

 1. členská schůze,
 2. rada spolku.

Čl. VI

Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně a rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
  1. schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
  2. volí radu spolku na funkční období čtyř roků a odvolává ji,
  3. schvaluje zprávu o činnosti spolku a výsledky hospodaření za předcházející rok,
  4. určuje a schvaluje plán činnosti spolku a jeho cíle na příští období,
  5. schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,
  6. rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,
  7. rozhoduje o zániku spolku,
  8. volí čestné členy spolku,
  9. určuje výši členských příspěvků.

 

 1. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou (popř. místopředsedou) spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda (popř. místopředseda) je povinen svolat členskou schůzi do jednoho měsíce od doručení žádosti, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku.
 2. Informaci o plánovaném zasedání členské schůze zasílá předseda (popř. místopředseda) členům spolku elektronickou poštou nebo písemně na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, a to nejpozději čtrnáct dní před jeho konáním. V odůvodněných případech může být tato doba zkrácena. Součástí informace je návrh o programu jednání.
 3. V případě odvolání, odstoupení nebo úmrtí některého člena rady spolku, je povinen předseda (popř. místopředseda) do 60 dní svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění rady.
 4. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.
 5. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

 

Čl. VII

Rada spolku

 1. Rada spolku řídí činnost spolku mezi členskými schůzemi a předkládá členské schůzi zprávu o činnosti spolku a výsledky hospodaření za předcházející rok.

 

 1. Rada spolku je sedmičlenná a je složena z předsedy, 1. a 2. Místopředsedy, pokladníka a tří řadových členů.

 

 1. Rada je volena na funkční období 4 roků členskou schůzí.

 

 1. Rada spolku může sama za spolek rozhodovat o finančních částkách do sumy 30.000 Kč. Při rozhodování nad tuhle sumu u toho musí být (a souhlasit) nadpoloviční většina všech členů spolku.

 

 

Čl. VII

Předseda a místopředseda spolku

 1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen.
 2. místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti. Místopředsedové nejsou statutárním orgánem.
 3. Předseda je povinen:
  1. svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 6 odst. 2. těchto stanov,
  2. vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,
  3. archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze.

 

Čl. VIII

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

 

V Hostěnicích dne ……………………….

Zapsal:                                                                                                                               Ověřili:

…………………………………                                                                                      ……………………………………

……………………………………

 

Comments are closed